Contacte

Contacte

Adreça oficial
Departament de Pedagogia Aplicada
Facultat de Ciències de l’Educació
Universitat Autònoma de Barcelona

Àmbit d’Organització Escolar (Edifici G-6-244)
08193 BELLATERRA (Cerdanyola)
Secretari FEAEC – Eduard Mallol 686625877
Correu electrònic – feaec.comunicacio@gmail.com

SOL·LICITUD INGRÉS SOCI/A