Una associació privada, amb personalitat jurídica pròpia