Estatuts

Els estatuts  (EN REVISIÓ – febrer 2018) 

 1. Inici
 2. Capitol I: Denominació i finalitats de l’associació
 3. Capitol II: Membres de l’associació
 4. Capitol III: Organització i funcionament
  Secció 2ª. La junta Directiva
  Secció 3ª. El President de l’Associació
  Secció 4ª. El Tresorer i el Secretari
 5. Capitol IV: Règim econòmic de l’associació
 6. Capitol V: Dissolució de l’associació

El Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació a Catalunya té uns Estatuts que li són propis (aprovats per resolució 82730, de 7 d’abril de 1994, del Ministerio de l’Interior).

El Fòrum pertany al Forum Europeo de Administración de la Educación en el Estado Español, que es dedica a la representació, coordinació i informació d’activitats generals i comuns als Fòrums Europeus d’Administradors de l’Educació autonòmics i/o territorials de tot l’estat espanyol, respectant en tot cas la seva corresponent autonomia. Com a federació de tots els fòrums autonòmics té els seus propis estatuts. Els estatuts del Fòrum Estatal contenen una informació semblant als estatuts del Fòrum a Catalunya (de fet els articles 6, 5, 4 del primer corresponen als articles 5, 3, 2 dels nostres estatuts).

Però, a més, incorpora algunes altres informacions que poden complementar el conjunt dels estatuts del Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació a Catalunya. Com a més rellevant destaquem que el Fòrum Estatal és una associació privada sense afany de lucre de caràcter federatiu que té personalitat jurídica a l’empara de la legislació vigent i és absolutament independent de poders públics i partits polítics. Té els mateixos objectius que el Fòrum a Catalunya més el de promoure la col·laboració i participació dels Fòrums autonòmics i/o territorials que s’integrin a la Federació.

CAPÍTOL I: Denominació i finalitats de l’associació

Article 1.- El Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació a Catalunya és una associació privada, amb personalitat jurídica pròpia, adherida a l'”EUROPEAN FORUM ON EDUCATIONAL ADMINISTRATION”, amb un règim jurídic determinat pels presents Estatuts.

 

Article 2.- Són finalitats del Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació a Catalunya:

 1. Promoure la reflexió en matèria d’administració educativa.
 2. Establir, potenciar i desenvolupar contactes entre persones i entitats interessades en matèria d’administració educativa per tal de dur a terme activitats en el camp de l’educació i la cultura.
 3. Facilitar l’intercanvi d’informació, d’experiències i d’investigacions en matèria educativa en tot el territori nacional, amb els altres fòrums constituïts a l’estat i amb els països europeus interessats.
 4. Promoure la formació de grups de desenvolupin activitats relacionades amb temes referents a l’administració educativa.
 5. Mantenir vincles amb altres organitzacions que tinguin objectius semblants tot facilitant l’intercanvi d’experiències i la realització d’activitats conjuntes.
 6. Participar en les actuacions dirigides a impulsar la renovació pedagògica i la millora de la qualitat educativa.
 7. Totes les altres possibles activitats que, d’acord amb els estatuts, tendeixin a aconseguir els objectius citats anteriorment.

 

Article 3.- El domicili social del Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació a Catalunya es constitueix als locals del Departament de Pedagogia Aplicada de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Campus universitari de Bellaterra.

 

Article 4.- L’àmbit territorial del Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació a Catalunya comprèn tot el territori català.

 

Article 5.- La duració de l’Associació és per temps indefinit.

 

Article 6.- La llengua oficial del Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació a Catalunya és el català. En les relaciones amb altres fòrums constituïts a l’estat espanyol s’usarà el català i el castellà i en relaciones europees, el català/francès o català/anglès segons escaigui en cada cas.

anar inici

CAPÍTOL II: Membres de l’associació

Article 7.- Pot formar part de l’associació qualsevol persona interessada en la investigació, l’estudi i el desenvolupament de l’administració educativa. Els interessats hauran de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva que resoldrà provisionalment sobre la petició mentre no sigui confirmada definitivament per l’Assemblea General.

 

Article 8.- Els drets dels membres de l’associació són els següents:

 1. Assistir a les reunions de l’Assemblea General amb dret de veu i vot.
 2. Elegir i ser elegit en els òrgans de representació de l’associació.
 3. Exercir la representació que se li atorgui en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i en la gestió de l’associació d’acord amb els presents estatuts i les normes legals d’aplicació general a qualsevol associació.
 5. Participar en les activitats de l’associació i rebre’n la informació corresponent.
 6. Poder fer ús dels serveis comuns que estiguin a disposició de l’associació.
 7. Formar part dels grups de treball que es constitueixin en relació amb les activitats de l’associació.
 8. Tots aquells altres que es derivin del compliment dels presents estatuts i de la normativa general de les associacions.

 

Article 9.- Els deures dels membres de l’associació són els següents:

 1. Actuar d’acord amb les normes dels presents estatuts i la normativa general d’associacions.
 2. Complir els acords de l’Assemblea General i les normes que es determinin per la Junta Directiva.
 3. Estar al corrent del pagament de les quotes que es determinin.
 4. Aportar la col·laboració necessària per al bon funcionament de l’Associació.

 

Article 10.- Es perd la condició de membre de l’associació pels motius següents:

 1. Per voluntat pròpia, comunicada per escrit a la Junta Directiva.
 2. Per no pagar les quotes establertes.
 3. Per incomplir les obligacions contingudes en els presents estatuts i/o la normativa general d’associacions.

anar inici

CAPÍTOL III: Organització i funcionament de l’associació

Article 11.- Els òrgans de govern i administració de l’Associació són:

 • El President i el Vicepresident.
 • L’Assemblea General.
 • La Junta Directiva.
 • El Tresorer.
 • El Secretari.

 

Secció 1ª. L’Assemblea General.

Article 12.- L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’Associació. Els membres que en formen part hi són pel seu dret irrenunciable com a socis i en igualtat absoluta entre ells. Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea legalment constituïda, decideixen per majoria absoluta els assumptes que són competència de la mateixa Assemblea. Tots els membres (presents, absents, dissidents o que s’hagin abstingut de votar) queden vinculats als acords de l’Assemblea General.

 

Article 13.- L’Assemblea General té les següents facultats:

 1. Establir les línies generals d’actuació que permetin a l’Associació poder portar a terme les seves finalitats.
 2. Adoptar els acords relatius a la representació i defensa dels interessos dels seus membres.
 3. Controlar l’activitat i la gestió de la Junta Directiva.
 4. Aprovar els pressupostos anyals d’ingressos i despeses i la memòria anual d’activitats.
 5. Escollir els membres de la Junta Directiva, així com destituir-los o substituir-los.
 6. Fixar les quotes que tots els membres de l’associació hauran de satisfer.
 7. Modificar els estatuts de l’associació.
 8. La federació o confederació amb altres associacions, o el retirar-se d’algunes d’elles.
 9. Dissoldre i liquidar l’Associació.

 

Article 14.- L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop a l’any. L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que sigui necessari, a petició de la Junta Directiva o quan ho sol·liciti un nombre de membres de l’associació no inferior al deu per cent de la totalitat.

 

Article 15.- La convocatòria de les assemblees generals, tant les ordinàries, com les extraordinàries, s’haurà de fer per escrit i amb una antelació de set dies com a mínim.

La convocatòria reflectirà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, així com l’ordre del dia a tractar. Seran incloses preceptivament a l’ordre del dia de l’Assemblea General les qüestions plantejades per cada grup de treball sempre que, prèviament, s’hagin comunicat a la Junta Directiva.

Les reunions de l’Assemblea General les presidirà el President de l’Associació. Si és absent, el substituirà -per aquest ordre- el Vice-president, o el vocal de més edat de la Junta. Actuarà com a secretari el de la Junta Directiva.

El secretari redactarà l’acta de cada reunió amb el resum de les deliberacions, el text dels acords adoptats i el resultat numèric de les votacions.

 

Article 16.- L’Assemblea quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria si hi ha una assistència d’un mínim del vint-i-cinc per cent dels socis, excepte en el cas del que es preveu en el paràgraf tercer d’aquest article.

També quedarà constituïda vàlidament en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre de socis presents. La segona convocatòria s’haurà de celebrar mitja hora després de la primera i en el mateix lloc i s’haurà d’haver anunciat en la convocatòria de la primera.

 

Article 17.- A les reunions de l’Assemblea cada membre de l’Associació té un vot.

Els acords es prenen per majoria dels vots presents.

Per adoptar acords sobre la separació de membres i nomenament de la Junta Directiva, la modificació dels estatuts i la dissolució de l’associació, serà necessari un nombre de vots equivalents a les dues terceres parts dels assistents, sempre que en aquesta reunió hi siguin presents més de la meitat dels membres de l’associació en primera convocatòria.

En la segona convocatòria n’hi haurà prou amb el vot de les dues terceres parts dels assistents, independentment del nombre que hi hagi.

anar inici

 

Secció 2ª. La Junta Directiva.

Article 18.– L’Associació la regirà, administrarà i representarà la Junta Directiva, que serà formada per:

 1. El President de l’Associació.
 2. El Vice-president.
 3. El secretari.
 4. El Tresorer.
 5. Vuit vocals, vinculats a diferents àmbits territorials de Catalunya.

S’escolliran per sufragi lliure i secret.

L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació de l’Assemblea General.

Les candidatures seran tancades, és a dir, es presentaran tants noms com llocs hagi per cobrir, especificant el càrrec per a que es presenta cada persona a l’elecció (President, Vice-president, Secretari, Tresorer i Vocals). Resultarà escollida la candidatura que hagi obtingut més vots.

L’exercici dels càrrecs serà gratuït.

 

Article 19.- Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de tres anys i podran presentar-se novament a elecció en successives convocatòries.

El cessament del càrrec abans d’acabar el termini reglamentari podrà ser pels motius següents:

 1. Dimissió voluntària presentada per escrit, exposant els motius de la renúncia.
 2. Malaltia que incapaciti per poder exercir el càrrec.
 3. Baixa com a membre de l’associació.
 4. Sanció imposada per una falta comesa en l’exercici del càrrec, mitjançant un acord pres d’acord amb els percentatges assenyalats en el paràgraf tercer de l’article 17 dels presents estatuts.

 

Article 20.- La Junta Directiva té les següents atribucions:

 1. Ostentar i exercir la representació de l’associació i dur a terme la direcció i l’administració de la forma més àmplia que reconegui la Llei i complir, d’aquesta forma, les decisions pereses per l’Assemblea General i, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que la mateixa Assemblea pugui establir.
 2. Comparèixer davant dels organismes públics per tal d’exercir tot tipus d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Presentar a l’Assemblea General la proposta d’establiment de les quotes que els socis hauran de satisfer.
 4. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.
 5. Convocar les assemblees generals i controlar que els acords generals es compleixin.
 6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General per tal que s’aprovi i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 7. Elaborar la memòria anual d’activitats i presentar-la a l’aprovació de l’Assemblea General.
 8. Supervisar la comptabilitat i procurar que els diferents serveis funcionin amb normalitat.
 9. Establir grups de treball per aconseguir, de la manera més eficient i eficaç, les finalitats de l’associació.
 10. Nomenar el vocal de la Junta Directiva que s’encarregarà de cada grup de treball, a proposta del mateix grup.
 11. Portar a terme les gestions necessàries davant dels organismes públics, entitats i altres instàncies per tal d’aconseguir:
 12. Subvencions o altres ajuts.
 13. L’ús de locals o edificis que l’associació pugui necessitar.
 14. Obrir comptes corrents o llibretes d’estalvi a qualsevol entitat de crèdit i disposar dels fons d’aquests dipòsits.
 15. Resoldre provisionalment qualsevol cas imprevist en els presents estatuts i donar-ne compte en la primera Assemblea General que es celebri després d’aquest cas.
 16. Qualsevol altre facultat que no tingui atribuïda d’una manera específica cap altre òrgan de govern del l’Associació o que els mateixos òrgans deleguin a la Junta Directiva.
 17. Designar els membres de la Junta que representin l’Associació a la Federació estatal del Fòrum Europeu.

 

Article 21.- La Junta Directiva, convocada prèviament pel seu President o persona que el substitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin però que, en cap cas, podrà ser superior a tres mesos.

 

Article 22.- La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda per convocatòria prèvia i un quòrum de la meitat més un dels seus components.

Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin. No obstant, podran excusar la seva absència per causes justificades. En qualsevol cas, serà necessària l’assistència del President o del Secretari o de les persones que els substitueixin.

La Junta Directiva prendrà els acords per majoria del vots dels assistents.

 

Article 23.- La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball i compta –per atorgar aquesta delegació de funcions- amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

També podrà nomenar, amb el mateix quòrum, un o més mandataris per tal d’exercir les funcions que la Junta els confiï d’acord amb les facultats que cregui oportú d’atorgar-los en cada cas.

 

Article 24.- Els acords de la Junta Directiva es faran constar en el corresponent llibre d’Actes. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva es llegirà l’Acta de la sessió anterior per tal de procedir a la seva aprovació o, si és el cas, per tal d’efectuar-ne les rectificacions que s’escaiguin.

anar inici

 

Secció 3ª. El president de l’Associació.

Article 25.- El president de l’Associació és també el president de la Junta Directiva.

Són funcions del president les següents:

 1. Les de direcció i representació legal de l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 2. La presidència i la direcció dels debats, tant en Assemblea General com en Junta Directiva.
 3. Emetre un vot de qualitat decisori en casos d’empat.
 4. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva.
 5. Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li delegui l’Assemblea General i la Junta Directiva.

El president serà substituït, en cas d’absència o malaltia, pel Vice-president o el Vocal de més edat de la junta, per aquest mateix ordre citat.

anar inici

 

Secció 4ª. El Tresorer i el Secretari.

Article 26.- El Tresorer tindrà per funcions la custòdia i el control dels recursos de l’Associació. Portarà al dia un llibre de Caixa. Firmarà els rebuts de les quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, visades prèviament pel President. Ingressarà les quantitats restants en dipòsits oberts en entitats de crèdit i d’estalvi.

 

Article 27.- El Secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació i aixecar, redactar i firmar les Actes de les reunions de les Assemblees Generals i de les Juntes Directives. Haurà d’estendre els certificats que correspongui i haurà de portar al dia un llibre-registre dels socis de l’Associació.

anar inici

 

CAPITOL IV: Règim econòmic de l’associació

Article 28.- El pressupost anual de l’Associació es fixa en pessetes.

 

Article 29.- Els recursos econòmics de l’Associació provenen de:

 1. Les quotes, fixades per l’Assemblea General, que hauran de pagar els socis.
 2. Les subvencions oficials o particulars.
 3. Les donacions, herències o llegats.
 4. Els recursos obtinguts mitjançant les publicacions i activitats realitzades per l’Associació que estiguin en consonància amb les seves finalitats.

anar inici

CAPÍTOL V: Dissolució de l’associació

Article 30.- L’Associació es podrà dissoldre si ho acorda l’Assemblea General, convocada expressament amb caràcter extraordinari, amb aquesta finalitat.

 

Article 31.- Una vegada acordada la dissolució, l’Assemblea General prendrà les mesures oportunes tant en relació a la destinació que es doni als béns i drets de l’Associació com a la finalització, extinció i liquidació de qualsevol operació pendent.

L’Assemblea està facultada per a elegir, si ho creu necessari, una comissió liquidadora.

Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada al compliment de les obligacions que ells mateixos hagin concretat d’una manera voluntària.

El romanent net que pugui resultar de la liquidació es lliurarà directament a l’entitat pública o privada que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’Associació, s’hagi caracteritzat més en la seva obra a favor de les finalitats d’aquesta Associació, especificades en l’article 2 d’aquests estatuts.

Les funcions de liquidació i execució dels acords a què es fa referència en els paràgrafs anteriors d’aquest article, seran competència de la Junta Directiva, si l’Assemblea General no ha atorgat aquesta missió a una Comissió designada específicament per a aquesta finalitat.