ESTATUTS DEL FÒRUM EUROPEU D’ADMINISTRADORS DE L’EDUCACIÓ A CATALUNYA

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Amb la denominació Associació FÒRUM EUROPEU D’ADMINISTRADORS DE L’EDUCACIÓ A CATALUNYA (FEAEC) es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2

 1. Els fins de l’associació són:
  1. Promoure la reflexió en matèria d’administració i gestió educativa.
  2. Establir, potenciar i desenvolupar contactes entre persones i entitats interessades en matèria d’administració i gestió educativa per tal de dur a terme activitats en el camp de l’educació i la cultura.
  3. Facilitar l’intercanvi d’informació, d’experiències i d’investigacions educatives en l’àmbit territorial de Catalunya, l’estat Espanyol i d’altres països europeus.
  4. Promoure la formació de grups que desenvolupin activitats relacionades amb temes referents a l’administració i gestió educativa.
  5. Mantenir vincles amb altres organitzacions que tinguin objectius semblants tot facilitant l’intercanvi d’experiències i la realització d’activitats conjuntes.
  6. Participar en les actuacions dirigides a impulsar la innovació pedagògica i la millora de la qualitat educativa.
  7. Totes les altres possibles activitats que, d’acord amb els Estatuts, tendeixin a aconseguir els objectius citats anteriorment.
 2. En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

 1. El domicili social del FEAEC s’estableix a la seu del Departament de Pedagogia Aplicada de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, ubicat al Campus Universitari de Bellaterra.
 2. L’àmbit territorial del FEAEC comprèn tot el territori de Catalunya i les seves funcions s’exerceixen majoritàriament en aquest territori.
 3. La durada d’aquesta associació, és per temps indefinit.

Article 4

La llengua oficial del FEAEC és el català.

Capítol II. Els membres de l’associació i els seus drets i obligacions

Article 5

 1. Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les finalitats que s’estableixen en aquests estatuts.
 2. Per integrar-se a l’associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, amb l’aval de dos socis amb un mínim de dos anys d’antiguitat i que estiguin al corrent del pagament de les quotes. La Junta prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata, per a la seva aprovació definitiva.
 3. Pel que fa a les persones físiques, cal que tinguin capacitat d’obrar.
 4. Pel que fa a les persones jurídiques, la sol·licitud d’ingrés l’ha de presentar el representant legal de la institució que l’haurà d’acreditar documentalment.

Article 6

Són drets dels membres de l’associació:

  1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
  2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
  3. Exercir la representació que se’ls confereix en cada cas.
  4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
  5. Exposar a l’Assemblea General i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
  6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva, així com la consulta dels llibres i documents de l’associació
  7. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
  8. Participar en les activitats de l’associació i rebre la informació corresponent
  9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
  10. Formar part dels grups de treball que es constitueixin en relació amb les activitats de l’associació.
  11. Tenir accés a un exemplar dels estatuts.
  12. Tots aquells altres que es derivin del compliment dels estatuts i de la normativa general de les associacions.

Article 7

Són deures dels membres de l’associació:

  1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i aportar la col·laboració necessària per al bon funcionament de l’associació.
  2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes i  altres aportacions econòmiques aprovades per l’assemblea.
  3. Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació i la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

Article 8

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

  1. La voluntat pròpia de la persona interessada, que s’ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva.
  2. No satisfer les quotes establertes.
  3. No complir les obligacions contingudes en els estatuts i/o en la normativa general d’associacions.

Capítol III. Organització i funcionament de l’Associació FEAEC

Article 9

Els òrgans de govern, participació i administració del FEAEC són:

 • Assemblea General
 • President/a
 • Vicepresident/a
 • Junta Directiva
 • Tresorer/a
 • Secretari/a

Secció 1ª. Assemblea General

Article 10

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable i en igualtat absoluta.
 2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 11

L’Assemblea General té les facultats següents:

  1. Aprovar, si escau, la gestió de la Junta Directiva i l’elecció i/o separació dels seus membres.
  2. Aprovar els pressupostos anuals de l’associació, així com la memòria anual d’activitats.
  3. Aprovar la modificació/actualització  dels estatuts.
  4. Fixar l’import i la modalitat de pagament de les contribucions al finançament de l’associació.
  5. Acordar la transformació, la fusió, escissió o dissolució de l’associació.
  6. Acordar l’ingrés i la baixa en federacions i confederacions.
  7. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
  8. Si escau, aprovar les normes d’organització i de funcionament i les seves modificacions.
  9. Conèixer i aprovar les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i les baixes degudes a una raó diferent de la separació definitiva.
  10. Ratificar, si escau, les baixes disciplinàries i les altres sancions imposades per la Junta Directiva.
  11. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

Article 12

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària almenys un cop l’any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.
 2. L’Assemblea General es pot reunir amb caràcter extraordinari sempre que la Junta directiva ho consideri oportú o quan ho sol·liciti almenys un 10% dels socis.  En aquest darrer cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar des de la sol·licitud.

Article 13

 1. L’Assemblea General és convocada per la Junta directiva mitjançant una convocatòria que ha d’incloure, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar almenys quinze dies abans de la data de la reunió mitjançant correu electrònic a l’adreça que consti en la relació actualitzada de socis.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president/a de l’Associació. En la seva absència, l’ha de substituir, successivament, el vicepresident/a o el vocal de més edat de la Junta. Ha d’actuar com a secretari qui ocupa el mateix càrrec a la Junta Directiva i, en absència d’aquest, el membre de la Junta de menys edat.
 4. El secretari/a estén l’acta de cada reunió amb el vistiplau del president/a. Ha de constar un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions, i si escau, els vots particulars o la constància de vots en contra, així com la relació de les persones assistents.
 5. De cada reunió de l’Assemblea General s’aixecarà la corresponent alta d’acord amb la normativa reguladora vigent.

Article 14

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament amb l’assistència com a mínim del 10% del nombre total de persones associades a més de la presència del president/a o la persona que el substitueix i del secretari/ària o persona que el substitueix en primera convocatòria i un mínim de 15 persones en segona convocatòria amb les mateixes condicions.
 2. El 10% dels socis poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia llevat que hi hagi un acord unànime de tots els assistents.

Article 15

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació que estigui present a la sessió o que porti vot delegat de socis absents fins a un màxim de cinc.   En el cas de socis que son persones jurídiques el vot és únic per institució representada.
 2. Els acords es prenen per majoria de vots dels socis presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria absoluta dels socis presents.
 4. L’elecció de la Junta Directiva,si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria dels socis presents o representats.
 5. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia del cens dels socis i les seves adreces de correu electrònic, sempre que se n’hagi obtingut l’autorització expressa, d’acord amb la Llei de protecció de dades.

Secció 2ª.  President/a i Vicepresident/a

Article 16

 1. Són pròpies del president/a les funcions següents:
  1. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  2. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
  3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
  4. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/a de l’associació.
  6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 2. El president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident/a o bé el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Secció 3ª.  Junta Directiva

Article 17

 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan el president/a, el vicepresident/a, el secretari/a, el tresorer/a i un nombre màxim de deu (10) vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han d’estar associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/a sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació de les persones que passen a ocupar aquests càrrecs.
 4. Els membres de la Junta Directiva no perceben cap remuneració econòmica per l’exercici del seu càrrec.

Article 18

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de tres (3) anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
  1. Renúncia motivada i notificada per escrit a la presidència de la Junta Directiva
  2. Incapacitat i/o inhabilitació
  3. Defunció.
  4. Declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques.
  5. Baixa com a membre de l’Associació.
  6. Separació acordada per l’Assemblea General.
  7. Qualsevol altra causa que estableixi la llei o els estatuts.
 3. Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 19

La Junta Directiva té les funcions següents:

  1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
  2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
  3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
  4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
  5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adopten.
  6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
  7. Supervisar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
  8. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
  9. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’han d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
  10. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir: subvencions o altres ajuts; l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.
  11. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit.
  12. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
  13. Qualsevol altra funció que no estigui atribuïda d’una manera específica a cap altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 20

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que l’hagi de substituir, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan el president/a la convoqui amb aquest caràcter o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 21

 1. La Junta Directiva queda constituida vàlidament si s’ha convocat amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president/a o del secretari/a o bé de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria de vots dels assistents.

Article 22

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o més membres per exercir la funció que els confiï amb les facultats que es determinin en cada cas.
 3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagi d’autoritzar o aprovar l’Assemblea General.

Article 23

 1. Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i els han de signar el secretari/a i el president/a.
 2. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Secció 4ª.  La tresoreria i la secretaria

Article 24

El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Portarà actualitzat al dia el llibre de caixa. Revisa el pagament de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a.

Article 25

El secretari/a ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el registre de persones associades.

Capítol IV. El règim econòmic

Article 26

Els recursos econòmics de l’associació provenen de:

  1. Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres
  2. Les subvencions oficials o particulars
  3. Les donacions, les herències o els llegats
  4. Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 27

 1. Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o aportacions extraordinàries, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
 2. La quota de les persones jurídiques serà superior a la de les persones físiques i donarà dret a participar fins a tres membres de la institució en activitats que organitza el FEAEC.

Article 28

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural.

Article 29

 1. En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, el vicepresident/a,  el tresorer/a i el secretari/a.
 2. Per disposar dels fons de l’Associació són necessàries dues signatures, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

Capítol V. El règim disciplinari

Article 30

 1. La Junta Directiva pot proposar a l’Assemblea General sancionar les infraccions comeses pels socis en el si de l’Associació.
 2. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor.
 3. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva,  es proposa a l’Assemblea General que decidirà no més tard d’un mes.

Capítol VI. La dissolució

Article 31

 1. L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.
 2. L’acord de dissolució ha de ser per majoria qualificada dels presents (dos terços dels presents).

Article 32

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos han contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada  sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

Disposicions addicionals .

Primera. Per modificar aquests Estatuts caldrà l’acord previ dels dos terços dels components de la Junta Directiva.

Segona. Per l’aprovació definitiva d’aquests Estatuts es convocarà una Assemblea General extraordinària amb un únic punt a l’ordre del dia i caldrà el vot favorable de dos terços dels presents.

Disposició final única.

Un cop aprovats aquests Estatuts seran publicats a la web oficial del FEAEC i seran vigents l’endemà de la seva publicació.

Text dels Estatuts aprovats per unanimitat a l’assemblea extraordinària del FEAEC el dia 13 de febrer de 2019

Barcelona, 13 de febrer de 2019.