La FEAEC de la mà de diversos professionals presenta  el llibre:

el proper 4 d’abril a les 18:00 a l’Institut Jaume Balmes de Barcelona.

Presentaran el llibre l‘Ernest Maragall i Eduard Vallory.

Abstract

Aquest text és una mirada conjunta d’allò que s’anomena les 3 P: Professionals, Practitioners, Policymakers. Abordant-ne els seus aspectes més centrals.
Quin paper ha de jugar l’Administració en els processos de canvi en què es troben immerses les escoles? Deixar-fer, controlar, prohibir, prescriure, nançar, promoure, facilitar, reconèixer…?
Quins són i com s’interrelacionen els camps d’aplicació de les innovacions escolars? El mite del programa inabastable i condicionador, els currículums pensats analíticament, les tradicions acadèmiques, l’actualització dels docents, el rol dels equips directius o el tipus d’organització dels centres són barreres, reptes, oportunitats o esculls insuperables?
Quin és realment l’objecte de la innovació educativa? Quin balanç s’ofereix entre els canvis en els processos d’assoliment dels aprenentatges i les expectatives sobre els resultats i el retiment de comptes?
Quina és l’escala que permet passar de canvis a innovacions i d’aquestes a una
concepció sistèmica que implica reconèixer el cicle de millora contínua a l’escola?
Què és, doncs, una innovació quan parlem d’educació? Com sabem quan estem parlant d’innovació? Què caracteritzar una innovació educativa al segle XXI?
Com es poden avaluar les innovacions? Què en podem esperar en termes de procés, de producte i d’impacte?
Moltes preguntes, algunes reflexions i exemples, és el que el lector pot trobar en aquest llibre.